DMK Projekt

Dałek, Kowalczyk; inżynierowie budownictwa; Sp.p.

ul.Trojańska 7/123, 02-261 Warszawa
Tel.+48 663 734 743
biuro@dmkprojekt.pl

Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000336172
NIP 522-292-99-63