DMK Projekt

Dałek, Kowalczyk; inżynierowie budownictwa; Sp.p.

ul.Popularna 14, 02-473 Warszawa
Tel.+48 663 734 743
biuro@dmkprojekt.pl


Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000336172
NIP 522-292-99-63